Cena2400 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z bazą danych Oracle, podstawowymi narzędziami i technikami pozyskiwania danych. Szczególny nacisk na tym szkoleniu położony jest na pozyskiwanie merytorycznie poprawnych i wiarygodnych danych. Uczestnicy zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i poznają praktyczne aspekty operowania na danych.

Czas: 32 godziny

Wymagania:
• Wiedza ogólno informatyczna.
• Sprawne poruszanie się w środowisku pracy Windows lub Linux.

Dla kogo: Warsztaty dedykowane są użytkownikom końcowym, analitykom danych oraz testerom oprogramowania. Uczestnicy warsztatów nie muszą być informatykami, lecz pracownikami potrzebującymi sprawnie i wydajnie posługiwać się bazą danych Oracle, przetwarzając i analizując zawarte w niej informacje.

Egzaminy i certyfikaty: Plan szkolenia zawiera m.in. materiał wymagany do zdania egzaminu:
1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, będącego pierwszym krokiem do uzyskania większości certyfikatów z grupy Oracle Database.

Zawartość szkolenia:
• Organizacja środowiska pracy.
• Wprowadzenie do relacyjnego modelu składowania danych.
• Techniki pozyskiwania, analizy i syntezy informacji składowanych w bazie danych.
• Modyfikowanie informacji składowanych w bazie danych.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                                pdf-file-format-symbolZakres tematyczny pdf
1) Wstęp do bazy danych Oracle
a. Architektura bazy danych
b. Model relacyjny bazy danych
c. Użytkownicy, schematy, sesje
d. Narzędzia

2) Wstęp do instrukcji SELECT
a. Projekcja i selekcja (klauzula WHERE)
b. Sortowanie
c. Typy danych, operatory i obsługa NULL
d. Wbudowane funkcje skalarne
e. Operacje na datach
f. Ustawienia narodowe i regionalne w SQL

3) Wyrażenia regularne

4) Analiza danych zagregowanych
a. Funkcje grupujące
b. Klauzula DISTINCT
c. Klauzule GROUP BY i HAVING
d. Podsumowania (klauzule ROLLUP, CUBE, GROUPING)

5) Pobieranie danych z wielu tabel
a. Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne (INNER JOIN, OUTER JOIN)
b. Składnia ANSI SQL i inne metody złączeń (SELF JOIN, NATURAL JOIN)
c. Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)

6) Podzapytania
a. Podzapytania proste
b. Podzapytania skorelowane
c. Operatory EXISTS i NOT EXISTS
d. Inne rodzaje podzapytań

7) Zapytania hierarchiczne i próbki
a. Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
b. Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
c. Próbki danych (klauzula SAMPLE)

8) Funkcje analityczne
a. Generowanie podsumowań
b. Definicja okien
c. Funkcje statystyczne
d. Nowe funkcje w Oracle 11g

9) Zapytania przestawne (PIVOT, UNPIVOT)

10) Tabele i więzy integralności
a. Zarządzanie tabelami (CREATE, ALTER, DROP, RENAME)
b. Więzy integralności (CONSTRAINTS)

11) Manipulowanie danymi (DML)
a. Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE
b. Operacje na dużych zbiorach (INSERT FIRST, INSERT ALL, MERGE)

12) Współbieżna praca użytkowników
a. Transakcje
b. Blokady
c. FLASHBACK

13) Skrócony przegląd obiektów schematu
a. Widoki
b. Sekwencje
c. Synonimy prywatne i publiczne
d. Indeksy