Cena1800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Warsztaty mają na celu wprowadzenie uczestników do pracy z bazą danych Oracle, zapoznanie ich z językiem SQL w zakresie wymaganym do sprawnej pracy z tym systemem i do podjęcia w przyszłości obowiązków administratorów aplikacji bazodanowych i baz danych Oracle.

Czas: 24 godziny

Wymagania: Brak.

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących, rozpoczynających pracę z bazą danych Oracle, przyszłych administratorów i użytkowników systemów opartych o tę bazę, potrzebujących sprawnie posługiwać się językiem SQL w zakresie ekstrakcji i modyfikacji informacji zawartych w systemach informatycznych.

Egzaminy i certyfikaty: Plan szkolenia pokrywa się z materiałem wymaganym do zdania egzaminu: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, będącego pierwszym krokiem do uzyskania większości certyfikatów z grupy Oracle Database.

Zawartość szkolenia:
• Organizacja środowiska pracy.
• Wprowadzenie do relacyjnych baz danych.
• Ekstrakcja danych przy użyciu instrukcji SELECT.
• Modyfikowanie danych przy użyciu instrukcji INSERT, UPDATE, DELETE.
• Przegląd obiektów schematu.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                                pdf-file-format-symbolZakres tematyczny pdf
1) Wstęp do bazy danych Oracle
a. Architektura bazy danych
b. Model relacyjny bazy danych
c. Użytkownicy, schematy, sesje
d. Narzędzia

2) Wstęp do instrukcji SELECT
a. Projekcja i selekcja (klauzula WHERE)
b. Sortowanie
c. Typy danych, operatory i obsługa NULL
d. Wbudowane funkcje skalarne
e. Operacje na datach
f. Ustawienia narodowe i regionalne w SQL

3) Wyrażenia regularne

4) Analiza danych zagregowanych
a. Funkcje grupujące
b. Klauzula DISTINCT
c. Klauzule GROUP BY i HAVING

5) Pobieranie danych z wielu tabel
a. Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne (INNER JOIN, OUTER JOIN)
b. Składnia ANSI SQL i inne metody złączeń (SELF JOIN, NATURAL JOIN)
c. Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)

6) Podzapytania
a. Podzapytania proste
b. Podzapytania skorelowane
c. Operatory EXISTS i NOT EXISTS
d. Inne rodzaje podzapytań

7) Zapytania hierarchiczne i próbki
a. Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
b. Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
c. Próbki danych (klauzula SAMPLE)

8) Manipulowanie danymi (DML)
a. Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE
b. Operacje na dużych zbiorach (INSERT FIRST, INSERT ALL, MERGE)

9) Współbieżna praca użytkowników
a. Transakcje
b. Blokady
c. FLASHBACK

10) Przegląd obiektów schematu
a. Widoki
b. Sekwencje
c. Synonimy prywatne i publiczne
d. Indeksy