Cena1800 pln (netto)
ZamówZarezerwuj

Opis: Warsztaty mają na celu przedstawienie mechanizmów zachodzących w bazie danych Oracle podczas wykonywania poleceń SQL. Pozwala uczestnikom unikać błędów podczas tworzenia oprogramowania, a także poszukiwać, diagnozować i rozwiązywać problemy wydajnościowe w już istniejących aplikacjach. Szczególny nacisk kładziemy na część warsztatową, gdzie pokazujemy metodykę i praktyczne aspekty tuningu aplikacji i poleceń SQL.

Czas: 32 godziny.

Wymagania:
• Swobodne posługiwanie się podstawami języka SQL i znajomość środowiska bazy danych Oracle (preferowane ukończenie szkolenia PRO1).
• Doświadczenie praktyczne w pracy z Oracle.

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla zaawansowanych programistów i użytkowników Oracle, którzy poszukują wiedzy i informacji na temat wydajnego tworzenia systemów informatycznych w bazie danych Oracle oraz strojenia i badania problemów wydajnościowych w już istniejących aplikacjach. Szkolenie to bazuje na wiedzy często niedostępnej lub błędnie przedstawianej w dokumentacji technicznej, a zebranej podczas wielu lat praktyki prowadzących je instruktorów. Warsztaty te mogą być zakończeniem ścieżki szkoleń dla programistów lub stanowić pojedynczy krok dla osób z dużym doświadczeniem projektowym i programistycznym w Oracle.

Zawartość szkolenia:
• Mechanika wykonywania poleceń SQL.
• Zarządzanie procesem optymalizacji kosztowej.
• Metody składowania i indeksowania danych.
• Monitorowanie wydajności bazy danych i procesów w oparciu o słowniki systemowe i śledzenie aplikacji.
• Analiza przypadków powodujących najczęstsze problemy wydajnościowe.
Uwagi: Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE.

contact-formFormularz zgłoszeniowy online             Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zakres tematyczny:                                                                pdf-file-format-symbolZakres tematyczny pdf
1) Metodologia strojenia aplikacji

2) Architektura bazy i instancji
a. Procesy serwera
b. Struktury pamięci (SGA, PGA)
c. Parsowanie i współdzielenie kursorów
d. Pliki danych, pliki logów, pliki parametrów

3) Analiza planu wykonania polecenia
a. Hipotetyczny plan wykonania (EXPLAIN PLAN, SQLPlus Autotrace, XPlan)
b. Rzeczywisty plan wykonania (V$SQL_PLAN, XPlan, AWR)

4) Monitorowanie wydajności i znajdowanie wąskich gardeł procesu
a. Monitorowanie bieżącego stanu instancji poprzez widoki słownika systemowego
b. Monitorowanie słowników historycznych
c. Śledzenie aplikacji (SQLTrace, TkProf, TreSess)

5) Proces optymalizacji
a. Właściwości optymalizacji kosztowej i regułowej
b. Wyznaczanie celu optymalizacji

6) Sterowanie pracą optymalizatora kosztowego poprzez:
a. Parametry sesji i instancji
b. Podpowiedzi (hinty)
c. Wzorce planów zapytań

7) Statystyki i histogramy
a. Wpływ statystyk i histogramów na wydajność
b. Sposoby zbierania statystyk i histogramów
c. Strategia zliczania i estymacji statystyk
d. Zarządzanie statystykami: blokowanie, kopiowanie, edycja, automatyzacja zbierania,
monitorowanie zmian
e. Dynamiczne próbkowanie danych (tablice tymczasowe, złożone predykaty)
f. Statystyki wielokolumnowe, oparte na wyrażeniach
g. Statystyki systemowe

8) Logiczna i fizyczna struktura bazy
a. Przestrzenie tabel
b. Segmenty
c. Rozszerzenia (EXTENTS)
d. Bloki

9) Metody składowania danych
a. Fizyczne aspekty budowy tabeli
b. Tabele tymczasowe
c. Tabele indeksowe
d. Tablice zewnętrzne
e. Partycjonowanie tabel (zakresowe, listowe, hash’owe, mieszane)
f. Fizyczna reorganizacja tabel

10) Widoki zmaterializowane i mechanizm QUERY REWRITE

11) Metody indeksowania danych
a. Budowa indeksów B-TREE
b. Właściwości indeksów
c. Indeksy: unikalne, wielokolumnowe, funkcyjne, odwrócone
d. Kompresja indeksów
e. Przebudowa i scalanie indeksów
f. Indeksy wirtualne
g. Indeksy prywatne i publiczne
h. Indeksy bitmapowe i złączeniowe

12) Analiza przypadku – pełny skan danych
a. Wpływ gospodarki miejscem na poziomie tabeli i bloku na wydajność odczytów
b. Ładowanie danych ścieżką konwencjonalną i bezpośrednią
c. Kolejność predykatów

13) Analiza przypadku – dostęp do danych poprzez indeksy
a. Metody odczytu indeksu (UNIQUE SCAN, RANGE SCAN, FULL SCAN, FAST FULL SCAN,
MIN/MAX SCAN)
b. Używanie indeksów funkcyjnych
c. Selektywność indeksów (CLUSTERING FACTOR)
d. Indeksy wielokolumnowe i SKIP SCAN
e. Wartość NULL a indeksy
f. Tablice indeksowe (IOT)
g. Wpływ indeksów na operacje DML

14) Analiza przypadku – sortowania
a. Sortowanie pamięciowe
b. Sortowania indeksowe
c. Sortowania lingwistyczne
d. Wpływ stopnia entropii na sortowanie (CLUSTERING FACTOR)

15) Analiza przypadku – złączenia i podzapytania
a. Metody łączenia: MERGE, HASH, NESTED LOOP
b. Złączenia w systemach OLTP i OLAP
c. Kolejność łączeń
d. Złączenia zewnętrzne
e. Antyzłączenia
f. Złączenia niepełne (SEMI)
g. Podzapytania proste
h. Podzapytania skorelowane
i. Widoki, klauzula WITH

16) Zapytania rozproszone
a. Odczyt planów zapytań w przypadku używania dblinków
b. Wybór strony wiodącej zapytania