+48 22 100 10 00

Aktualności

23 Paź 2019

Brązowy medal EcoVadis dla BizTech

BizTech Konsulting SA otrzymała brązowy medal w ratingu EcoVadis 2019, co świadczy o wysokiej jakości usług.

Coraz częściej duże firmy jako warunek dalszej współpracy stawiają swoim dostawcom spełnienie szeregu wymogów. Zwracają uwagę na stosowanie się do zasad różnych inicjatyw międzynarodowych i branżowych oraz działalność zgodną z Systemami Zarządzania Jakością.

EcoVadis jest międzynarodową platformą, wspierającą merytorycznie przedsiębiorstwa w ocenie dostawców pod kątem praktyk etycznych oraz oddziaływania na środowisko naturalne i społeczeństwo. Udostępnia ona szereg funkcjonalności w celu monitoringu i oceny jakości działań CSR (Corporate Social Responsibility), a działy zakupów zyskują narzędzie do zarządzania bazą dostawców. Zrealizowanie oczekiwań partnerów, skuteczne przygotowanie się do oceny lub certyfikacji, stanowi poważne wyzwanie dla dostawców i jest trudne do przeprowadzenia bez wsparcia merytorycznego. Pomocne również w tym przypadku jest narzędzie EcoVadis, dzięki któremu dostawcy mogą dokonywać samooceny i komunikacji z partnerami biznesowymi. W tym celu zespół ekspertów EcoVadis przeprowadza analizę danych dostarczonych przez dostawcę (odpowiedzi na pytania i załączone dokumenty), której wyniki udostępnia na platformie internetowej w formie karty oceny dla czterech dziedzin: środowisko naturalne (m.in. czy firma prowadzi politykę środowiskową i w jaki sposób realizuje działania), praktyki dotyczące zatrudnienia (m.in. zagadnienia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy, szkolenia i rozwój zawodowy, przestrzeganie praw człowieka), łańcuch dostaw (m.in. informacje o zakupionych materiałach – ich pochodzenie i sposób wytwarzania, wiedza o otrzymywanych usługach i systemach zarządzania CSR u dostawców) oraz etyczny biznes (m.in. antykorupcja i przekupstwo, przestrzeganie zakazu konkurencji, bezpieczeństwo informacji, odpowiedzialny marketing). Wyniki analizy pozwalają na poznanie mocnych i słabych stron organizacji, jak również stanowią wsparcie w przygotowaniu planu działań naprawczych. Dodatkowo z treści, zamieszczonych na platformie, można uzyskać wiedzę na temat najważniejszych wymagań regulacyjnych i inicjatyw branżowych.

O wysokiej skuteczności i przydatności tej platformy świadczy fakt, że ponad 70% dostawców zarejestrowanych w EcoVadis zwiększa jakość swoich działań i osiąga lepsze rezultaty w trakcie ponownej oceny.

Metodologia stosowana przez EcoVadis została opracowana na podstawie najbardziej uznanych międzynarodowych standardów obszaru niefinansowego. Wzięto po uwagę m.in. standardy raportowania danych niefinansowych Global Reporting Initiative, wytyczne Inicjatywy ONZ Global Compact oraz międzynarodową normę ISO26000, dotyczącą społecznej odpowiedzialności. Obejmuje ona łącznie 150 kategorii branżowych i 110 państw. Jak informuje EcoVadis, narzędzie to wykorzystuje już ok. 25 tys. dostawców.