Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BizTech Konsulting SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora: tomasz.gniadek(at)biztech.pl.

  3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przesłania oferty, rozpatrzenia reklamacji i innych działań, o których mowa w treści wiadomości formularza.

  4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, adres e-mail.

  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

  7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

  10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

  11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

  12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.