Projekt zrealizowany przez Konsorcjum Firm:

  • Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Lider
    oraz Partnerów:
    -Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów,
    • ITO Polska,
    • BizTech Konsulting.

zakładał podniesienie potencjału adaptacyjnego i konkurencyjności PLL LOT poprzez wzrost kwalifikacji 1410 pracowników.

W ramach tego projektu BizTech przeprowadził szkolenia z programów Microsoft Excel podstawowy i zaawansowany, Microsoft Word zaawansowany i Microsoft PowerPoint.
BizTech wyszkolił e-learningowo 800 pracowników PLL LOT.

Łącznie zrealizowano 746 dni szkoleniowych, w tym szkolenia informatyczne stanowiły: 218 dni w formie e-learningu i 31 dni warsztatowych.