Opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników w możliwościami wykorzystania języka VB w Microsoft Access. Kursant uczy się korzystania z modelu obiektowego Microsoft Access, właściwości i metod oraz zasad programowania.

Wymagania wstępne:

Uczestnicy kursu powinni posiadać swobodę poruszania się w programie Microsoft Access oraz znać składnie języka Visual Basic. Kurs bazuje na podstawowych informacjach zawartych w pierwszej części kursu lub analogicznym poziomie wiedzy.

Dla kogo:

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną zautomatyzować pracę oraz budować aplikacje bazodanowe w środowisku Microsoft Access szczególnie takie, o zasięgu publicznym. Kurs specjalnie dedykowany jest osobom, kierującym zespołami pracowników gromadzących i przetwarzających duże zbiory danych.

Czas trwania:

2 dni.

Moduł: Programowanie obiektów Microsoft Access (VBAAC04)
1) Oprogramowanie formularzy
a. Formant Kalendarz, wykorzystanie, oprogramowanie
b. Mechanizmy kontroli poprawności wprowadzanych danych
2) Zapoznanie z hierarchią obiektów Accessa (właściwości, metody, zdarzenia)
a. Poruszanie się po kolekcji obiektów

Moduł: Budowanie własnych narzędzi w bazie danych (VBAAC05)
1) Podstawy SQL
2) Dynamiczne wyrażenie SQL do filtrowania przez formularz
3) Dynamiczne wyrażenie SQL jako źródło danych wykresów
4) Dopisywanie do list rozwijalnych

Moduł: Manipulowanie danymi (VBAAC06)
1) Manipulowanie bazami danych przy użyciu ADO
a. Tworzenie tabel i ustawianie własności pól
b. Uruchamianie kwerend
2) Kwerendy z parametrami (pobieranie wartości)
a. Otwieranie i zamykanie różnego typu obiektów Recordset
b. Praca z rekordami
c. Filtrowanie
d.  Zmiana wartości pól
e. Tworzenie obiektu Recordset w oparciu o formularz
3) Manipulowanie bazami danych przy użyciu DAO
a. Tworzenie tabel i ustawianie własności pól
b. Tworzenie i uruchamianie kwerend
4) Kwerendy z parametrami (pobieranie wartości z formularza)
a. Otwieranie i zamykanie różnego typu obiektów Recordset
b. Praca z rekordami
c. Filtrowanie
d.  Zmiana wartości pól
e. Tworzenie obiektu Recordset w oparciu o formularz
5) Obsługa transakcji

Cena:

690*/1200** pln (netto)

kurs zdalny*/kurs stacjonarny**

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy do pobrania PDF lub .DOC

Zakresy tematyczne pdf: