ZASTRZEŻENIA PRAWNE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO ZASTRZEŻENIA, WSKAZUJĄCEGO NA WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI. POPRZEZ WYBRANIE OPCJI „DALEJ” PONIŻEJ POTWIERDZĄ PAŃSTWO ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WAŻNYMI INFORMACJAMI, WYRAŻĄ ZGODĘ NA ZAWARTE W NICH OGRANICZENIA I ZOBOWIĄŻĄ SIĘ PAŃSTWO DO ICH PRZESTRZEGANIA.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą Oferty Publicznej 5.833.333 akcji na okaziciela Serii G spółki BizTech Konsulting Spółka Akcyjna (Emitent) o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

Akcje Serii G są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 oraz art. 41 tej Ustawy, tj. na podstawie Memorandum Informacyjnego, które stanowi jedyny prawnie wiążący dokument, zawierający informacje o Emitencie i Ofercie publicznej. Memorandum Informacyjne opublikowane zostało na podstawie art. 45 i art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie publicznej na stronie internetowej Emitenta www.biztech.pl oraz oferującego NWAI Dom Maklerski S.A. www.nwai.pl.

Treść Memorandum Informacyjnego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na niniejszej stronie. Każdy Inwestor, zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, Inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum Informacyjnym, a także z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, jeżeli takie zostaną opublikowane do Memorandum Informacyjnego.

Wszelkie decyzje inwestycyjne, dotyczące Akcji Serii G, powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Memorandum oraz opublikowanych aneksów i komunikatów aktualizacyjnych.

Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub mają Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Memorandum oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa (kliknij DALEJ).